unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија и
циљеви

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

О Плану развоја

У хијерархији планских докумената централно место заузима план развоја, који представља документ развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја.

Према Закону о планском систему, план развоја аутономне покрајине је дугорочни документ развојног планирања, којим се дефинишу развојни правци и приоритетни циљеви у наредних седам година, као и мере за њихово остварење, а усваја га скупштина аутономне покрајине.

Према Уредби о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, план развоја садржи: преглед и анализу стања, визију, приоритетне циљеве развоја, преглед и кратак опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, као и начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.

Будући да је претходни плански документ, који је покривао период 2014-2020. годинe истекао, Одлуком Покрајинске владе покренут је процес израде Плана развоја АП Војводине за период од 2021-2027. године (ПР АПВ), чији је процес израде и садржај усклађен са захтевима Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр.30/18). Одлуком Покрајинске владе од 11. августа 2021. године, период важења Плана развоја АП Војводине је промењен и покрива период од 2022-2030. године.

Циљ доношења Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године је дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политика и најоптималнијих опција које треба да одговоре на затечене развојне проблеме и унапреде друштвено-економски положај свих грађана и грађанки АП Војводине.

Основу институционалног оквира за управљање процесом планирања чини Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине.  Ово тело је основано одлуком Покрајинске владе са главним задатком да успостави оперативне структуре и да обезбеди да се све фазе израде и спровођења овог документа спроводе у складу са методолошким и законским оквиром и стандардима. Одлуком Координационог тела успостављене су Тематске радне групе, које чине основни механизам израде Плана развоја. Формиране су следеће радне групе:

Економски развој

покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

Инфраструктура

покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

Друштвени развој

покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

Заштита животне средине

покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

Процес израде се одвија у складу са начелима јавности и партнерства чиме је омогућена транспарентност процеса и укључивање свих заинтересованих страна и циљних група у све фазе процеса.

Стручну подршку Координационом телу и Тематским радним групама у управљању процесом израде и спровођења овог документа пружа Развојна агенција Војводине.

Републички секретаријат за јавне политике и Немачка организација за сарадњу (ГИЗ) пружаће подршку Покрајинској влади у свим фазама процеса израде Плана развоја АП Војводине, како би се на најбољи могући начин обезбедила усклађеност са прописаном методологијом и законским и стратешким оквиром на националном и нивоу Европске уније.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је полазна тачка у изради планских докумената и њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на валидним подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања je спроведена у оквиру четири кључне области – економски развој, друштвени развој, инфраструктура и заштита животне средине у складу са надлежностима АП Војводине.

Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

   Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

   Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

Она доприноси сагледавању проблема, релевантних фактора развоја, постојећих ресурса и потенцијала за будући развој. Представља основу на којој ће се базирати избор адекватних решења, односно приоритетних циљева и мера.

У припреми анализе стања треба да учествују представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Свим заинтересованим странама омогућено је да путем интернет странице Плана развоја у складу са својим експертизом, искуством, знањем и информацијама, кроз давање коментара на предлоге анализе стања у кључним областима развоја у АП Војводини учествују у процесу израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Визија и циљеви

  • Визијa

 Визија Плана развоја АП Војводине даје одговор на питање – Где желимо да стигнемо 2030. године?

Визија Плана развоја исказује жељено стање и промену коју желимо остварити и пружа својеврсне смернице за одабир циљева, праваца развоја и политика деловања у току периода трајања Плана развоја. Тиме се утиче на усмеравање свих конкретних интервенција и ресурса у циљу изазивања промена система како би се достигла жељена визија.

Приликом формулисања визије узимају се у обзир потребе свих грађана и грађанки АП Војводине, као и основни принципи и вредности развоја који се желе постићи, а то су друштвено благостање, здрава животна средина, адаптибилна привреда, добро управљање, ефикасне услуге и инфраструктура.
Формулисање визије ће бити резултат консензуса шире друштвене заједнице и заинтересованих страна унутар заједнице, а то ће се постићи у процесу јавних консултација.

 

  •   Приоритетни циљеви развоја

Након спроведених анализа затеченог стања и проблема, као и дефинисања жељене визије развоја, следећи корак је дефинисање приоритетних циљева, чијим спровођењем ће се на оптималан начин утицати на промену постојећег стања и решавање идентификованих проблема.

Дефинисањем приоритетних циљева развоја, План развоја треба да на конкретан начин укаже на промене које се желе остварити на крају планског периода.
Иако приликом дефинисања приоритетних циљева развоја, број тих циљева није ограничен, неопходно је извршити њихову приоритизацију, пошто су ресурси за њихово достизање у највећем броју случајева ограничени.

Приликом дефинисања приоритетних циљева развоја треба имати у виду да План развоја не треба да омогући решавање свих проблема, него да ограничене ресурсе усмери на решавање кључних и најважнијих проблема. Приоритизација области од јавног интереса биће резултат консултативног процеса са заинтересованим странама и у оквиру Тематских радних група.

У случају да се у току консултација постигне сагласност око више циљева, циљеви нижег приоритета ће се даље разрађивати у оквиру докумената јавних политика нижег реда (стратегије, програми, акциони планови).