unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија и
циљеви

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Управљање процесом планирања

Управљање процесом израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. мора бити коодинирано, те је за те потребе Влада АП Војводине оформила Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине са основним задатком да координира процесом израде Плана развоја. То подразумева успостављање Тематских радних група, усмеравање и праћење процеса израде Плана развоја, као и рада Тематских радних група, одобравање нацрта Плана развоја пре његовог подношења Влади АП Војводине на усвајање, као и усмеравање и праћење спровођења Плана развоја.

Улога координатора је додељена Развојној агенцији Војводине, чији је основни задатак обављање стручних послова и пружање подршке раду Координационог тела у смислу обављања административних и оперативних послова.

Тематске радне групе за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине се успостављају одлуком Координационог тела и чине основу механизма израде Плана развоја. Тематске радне групе чине радна тела које се образују за области: друштвени развој, економски развој, инфраструктура и заштита животне средине.

Управљање процесом израде Плана развоја обухвата и процес консултација са заинтересованим странама, стручном и широм јавношћу. Представници цивилног друштва, академске заједнице, економских и социјалних партнера, као и приватног сектора део су ширег институционалног оквира и представљају заинтересоване стране које не сносе директну одговорност за израду, спровођење, праћење и вредновање Плана развоја АП Војводине. Ипак, како би се осигурала транспарентност процеса и узеле у обзир шире друштвено-економске потребе, неопходна је адекватна идентификација заинтересованих страна и укључивање репрезентативних партнера у процес израде Плана развоја.

Управљачки оквир у изради Плана развоја

 

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 

Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


 

Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

Визија и циљеви

Визијa

Грађанке и грађани, заједно са члановима радних група, учествовали су у формулисању изјаве о визији Плана развоја АП Војводине до 2030. године.

Визија развоја Војводине до 2030. године:

Визија Плана развоја АП Војводине представља жељено стање у будућности и она одговара на питање – Где желимо да стигнемо 2030. године?

У формулисању изјаве о визији развоја Војводине, кроз акцију „Укључи се и ти“, учествовале су грађанке и грађани, као и стручњаци свих профила.

Наредни корак у изради Плана развоја је дефинисање приоритетних циљева развоја Војводине до 2030. године, чијим спровођењем ће се на оптималан начин утицати на промену постојећег стања и решавање идентификованих изазова.


Приоритетни циљеви развоја

Дефинисањем приоритетних циљева развоја, План развоја треба да на конкретан начин укаже на промене које се желе остварити на крају планског периода.
Иако приликом дефинисања приоритетних циљева развоја, број тих циљева није ограничен, неопходно је извршити њихову приоритизацију, пошто су ресурси за њихово достизање у највећем броју случајева ограничени.

Приликом дефинисања приоритетних циљева развоја треба имати у виду да План развоја не треба да омогући решавање свих проблема, него да ограничене ресурсе усмери на решавање кључних и најважнијих проблема. Приоритизација области од јавног интереса биће резултат консултативног процеса са заинтересованим странама и у оквиру Тематских радних група.

У случају да се у току консултација постигне сагласност око више циљева, циљеви нижег приоритета ће се даље разрађивати у оквиру докумената јавних политика нижег реда (стратегије, програми, акциони планови).