up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Управљање процесом планирања

 

Управљање процесом израде Плана развоја АП Војводине 2023-2030. мора бити координирано, те је за те потребе Влада АП Војводине оформила Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине са основним задатком да координира процесом израде Плана развоја. То подразумева успостављање Тематских радних група, усмеравање и праћење процеса израде Плана развоја, као и рада Тематских радних група, одобравање нацрта Плана развоја пре његовог подношења Влади АП Војводине на усвајање, као и усмеравање и праћење спровођења Плана развоја.

Улога координатора је додељена Развојној агенцији Војводине, чији је основни задатак обављање стручних послова и пружање подршке раду Координационог тела у смислу обављања административних и оперативних послова.

Тематске радне групе за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине се успостављају одлуком Координационог тела и чине основу механизма израде Плана развоја. Тематске радне групе чине радна тела које се образују за области: друштвени развој, економски развој, инфраструктура и заштита животне средине.

Управљање процесом израде Плана развоја обухвата и процес консултација са заинтересованим странама, стручном и широм јавношћу. Представници цивилног друштва, академске заједнице, економских и социјалних партнера, као и приватног сектора део су ширег институционалног оквира и представљају заинтересоване стране које не сносе директну одговорност за израду, спровођење, праћење и вредновање Плана развоја АП Војводине. Ипак, како би се осигурала транспарентност процеса и узеле у обзир шире друштвено-економске потребе, неопходна је адекватна идентификација заинтересованих страна и укључивање репрезентативних партнера у процес израде Плана развоја.

 

Управљачки оквир у изради Плана развоја

 

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви