up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Транспарентност

Учешће свих заинтересованих страна у анализу, планирање и креирање планских и докумената јавних политика је предуслов за постизање консензуса око тога у каквом друштву желимо да живимо и радимо. Да би се омогућило учествовање свих заинтересованих у планирању, Закон о планском систему РС је дефинисао основна начела која се морају поштовати приликом израде и спровођења планских докумената.

Поштовање начела јавности и партнерства омогућава учешће свих релевантних заинтересованих страна и циљних група, како у прикупљању свих података неопходних за израду Плана развоја, тако и у дефинисању приоритетних циљева развоја и оптималних мера уз постизање друштвеног консензуса око начина њиховог остваривања. Главни механизам за постизање партиципације су јавне консултације које се спроводе у свакој фази процеса израде Плана развоја, док се јавна расправа организује након израде финалне верзије нацрта Плана развоја, а пре његовог усвајања.

У зависности од проблема који се решава, расположивог времена и средстава, као и доступности потенцијалних учесника у консултацијама, јавне консултације се могу спроводити на више начина. Основне препоручене технике су: фокус групе, округли столови, интервјуи, панели, анкете,  прикупљање писаних коментара.

Циљ спровођења јавних консултација је укључивање представника релевантних организација из јавног сектора, сектора цивилног друштва, струковних удружења, научно-истраживачких организација и сл.

 

 

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви