up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Јавност и партнерство

Главно начело на којем је био базиран процес израде Плана развоја АПВ је начело јавности и партнерства, које је омогућило учешће свих релевантних заинтересованих страна и циљних група, и у прикупљању свих података неопходних за израду Плана развоја и у дефинисању приоритетних циљева развоја и оптималних мера уз постизање друштвеног консензуса око начина њиховог остваривања. Главни механизам за постизање партиципације су јавне консултације које су се спроводиле у свакој фази процеса израде Плана развоја. Циљ спровођења јавних консултација је био укључивање не само представника релевантних институција, већ и шире јавности, а сам процес јавних консултација организован је на транспарентан и инклузиван начин. Са циљем подизања видљивости процеса израде Плана развоја, креирана је интернет страница https://www.planrazvojaapv.rs/, која је представљала платформу за масовније укључивање јавности и институција у процес израде Плана развоја.

Консултативни процес пратио је целокупан процес израде Плана развоја и састојао се од три фазе:

    • У првој фази јавне консултације су покренуте у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у аналитичким подлогама Плана развоја. Поред објаве на веб порталима, позив је био упућен на 600 и-мејл адреса представника јавних институција, као и других заинтересованих страна. У овој фази је прибављен 21 коментар, а прихваћено је и интегрисано 16 коментара.
    • Друга фаза укључивала је медијску кампању „Укључи се и ти“, током које су грађани и грађанке гласали за своје приоритете у наредних осам година. Поред тога, на веб сајту Плана развоја је постављен упитник за испитивање ставова шире јавности с детаљнијим прегледом приоритетних области, која је укључивала оцену стања и предлог промена. Близу хиљаду појединаца учествовало је у другој фази консултативног процеса.
    • У оквиру треће фазе, јавне консултације су покренуте у циљу прикупљања коментара и сугестија на предлоге дефинисаних приоритених циљева и мера. У овој фази је прибављено 87 коментара, а прихваћено је и интегрисано 55 коментара.

У циљу наставка поштовања начела јавности и партнерства, спроведена је јавна расправа на текст Нацрта Плана развоја, током које су прикупљани писани коментари путем предефинисаних образаца. У оквиру јавне расправе спроведене су јавне презентације у Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици и Зрењанину, које је посетило 270 заинтересованих лица. Процес јавне расправе укључивао је и онлајн фокус група са 20 учесника, организовану од стране удружења Femplatz у сарадњи са UN Women Serbia. Током трајања јавна расправе примљено је 39 сугестија и коментара, док је у финални Нацрт Плана развоја потпуно унето 19, а делимично 6 коментара.

У свим фазама процеса израде Плана развоја учествовали су представници следећих институција: сви секретаријати Покрајинске владе, Републички завод за статистику – Сектор за АП Војводину, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет Едуконс, Научно-технолошки парк Нови Сад, Пословни инкубатор Нови Сад, Привредна комора Војводине, ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Војводинашуме“, Завод за урбанизам АП Војводине, Регионална развојна агенција Бачка, Фонд „Европски послови“, Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији – UN Women. Учешће у изради су, такође, узели и Национална алијанса за локални економски развој – НАЛЕД, Национални савет Русина, Форум Рома Србије, Унија послодаваца Војводине, Покрајински одбор УГС Независност, Савез самосталних синдиката града Новог Сада, Кластер транспорта и логистике Војводине, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, гимназија „Јован Јовановић Змај“. У изради Плана развоја су учестововале и организације цивилног друштва (Новосадска женска иницијатива, Фондација Ана и Владе Дивац, Инжењери заштите животне средине, Национални центар за таленте, Европски омладински центар Војводине, Институт за медијацију, преговарање и јавне политике, Послови за младе и Европски омладински центар Војводине), као и појединци, стручњаци из појединих области.

 

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви