up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Кораци у изради Плана развоја АП Војводине

Процес израде Плана развоја АП Војводине 2021-2027. године организован је око неколико међусобно повезаних и условљених фаза.

Процес израде документа започет је доношењем Одлуке о покретању процеса израде Нацрта Плана развоја АП Војводине за период 2021-2027. године од стране Покрајинске владе. Припрема и организација процеса израде Плана развоја обухвата:

 • Успостављање институционалног оквира за израду Плана развоја АП Војводине
 • Формирање Координационог тела и Тематских радних група
 • Анализа заинтересованих страна
 • Преглед и анализа постојећег стања– Полазна тачка у изради планских докумената је анализа затеченог стања која ће допринети свеобухватном сагледавању проблема, релевантних фактора развоја, како постојећих тако и потенцијала за будући развој, и утицати на ток процеса планирања и избор адекватних решења, односно избор приоритетних циљева и дефинисање мера.

Анализа стања, у складу са надлежностима АП Војводине, спроведена је у оквиру четири кључне области:

 1. економски развој,
 2. друштвени развој,
 3. инфраструктура и
 4. заштита животне средине.
 • Дефинисање визије– Визија је значајан део сваког планског документа. Она представља опис стања које се жели остварити након истека периода за који се дефинише План развоја. Тиме се утиче на усмеравање свих конкретних интервенција и ресурса у циљу изазивања промена система како би се достигла жељена визија. Визија Плана развоја АП Војводине даје одговор на питање – Где желимо да стигнемо 2027. године?
 • Дефинисање приоритетних циљева– Након спроведених анализа затеченог стања и проблема, као и дефинисања жељене визије развоја, следећи корак је дефинисање приоритетних циљева чијим спровођењем ће се на оптималан начин утицати на промену постојећег стања и решавање идентификованих проблема. Дефинисањем приоритетних циљева развоја, План развоја треба да на конкретан начин укаже на промене које се желе остварити на крају планског периода.
 • Дефинисање мера за постизање циљева– Операционализација приоритетних циљева врши се преко мера.
  Мере дефинишу конкретније начине усмеравања ресурса ка жељеним променама артикулисане посредством приоритетних циљева, а спроводе се путем једне или групе повезаних активности, чијом реализацијом се постижу конкретни резултати који ће довести до жељених промена стања.
 • Јавна расправа и усвајање Плана развоја АПВ
 • Израда и доношење средњорочних планова и програмирање буџета АПВ
 • Израда финансијског оквира за спровођење Плана развоја АПВ
 • Прикупљање и обрада података у реализија планираних циљева и мера
 • Годишње извештавање о сповођењу средњорочног плана, тј. Плана развоја АПВ
 • Усвајање Извештаја о учинцима и ревизија Плана развоја АПВ (по истеку сваке треће године од доношења)
 • Оцена остварених ефеката на крају спровођења Плана развоја

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви