up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Еволуција планирања у АПВАП Војводина је развијала праксу стратешког планирања развоја још од 2003. године, када је у сарадњи са тадашњом Немачком организацијом за техничку сарадњу и Центром за међународне миграције и развој израдила и усвојила кровни плански документ „Програм привредног развоја АП Војводине“. Овај програм дефинисао је 14 приоритетних програма. Захваљујући успешном спровoђењу, пет мера из програма развоја подржане су донацијом Аустријске агенције за развој (АДА) у износу од 5 милиона евра техничке и финансијске подршке. Један од важнијих резултата овог програма била је изградња институција које су у наступајућем периоду биле подршка Покрајинској влади у управљању развојем.

По истеку важења овог програма, Покрајинска влада је приступила изради новог планског документа и 2014. године је предложила Скупштини АП Војводине документ Програм развоја АП Војводине 2014-2020. са Акциони план за реализацију приоритета из Програма развоја АП Војводине, који је исте године усвојен.

Иницијални Акциони план за реализацију приоритета из Програма развоја АП Војводине донет је за период 2014-2017. године. По истеку важења је донет нови Акциони план за  период од 2018-2020. године.

Доношењем Закона о планском систему Републике Србије, направљен је огроман корак напред у процесу планирања и он треба да омогући успостављање ефикасног, координираног и транспарентног система планирања на свим нивоима власти.

У складу са тим законом, Покрајина је иницирала израду Плана развоја АП Војводине за период 2022-2030. година.

Усвајањем овог Плана, обезбеђен је континуитет у планирању развоја и ствара се јака основа за вођење јавних политика.

 

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви