up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

О Плану развоја

Информативни летак о Плану развоја

Шта је план развоја?

 

„План развоја аутономне покрајине је дугорочни документ развојног планирања, којим се дефинишу развојни правци и приоритетни циљеви у наредних седам година, као и мере за њихово остварење, а усваја га скупштина аутономне покрајине“ (Закон о планском систему, „Сл.гласник РС “ бр.30/18).


Који су главни елементи плана развоја?

 

Према Уредби о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (Службени гласник РС“, бр.107/2020), обавезни елементи плана развоја су:


Зашто се израђује План развоја АП Војводине 2023-2030. године?

 

Будући да је претходни плански документ, који је покривао период 2014-2020. годинe истекао, Одлуком Покрајинске владе покренут је процес израде Плана развоја АП Војводине за период од 2021-2027. године (ПР АПВ), чији је процес израде и садржај усклађен са захтевима Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр.30/18). Одлуком Покрајинске владе од 26. октобра 2022. године, период важења Плана развоја АП Војводине је промењен и покрива период од 2023-2030. године.


Који је циљ доношења овог документа?

 

План развоја АП Војводине 2023-2030. године ће бити инструмент за решавање затечених проблема и база за унапређење друштвено-економског положаја и животног стандарда свих грађана и грађанки Војводине.


Ко је носилац израде Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године?

 

Основу институционалног оквира за управљање процесом планирања чини Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине.  Ово тело је основано одлуком Покрајинске владе са главним задатком да успостави оперативне структуре и да обезбеди да се све фазе израде и спровођења овог документа спроводе у складу са методолошким и законским оквиром и стандардима. Одлуком Координационог тела успостављене су Тематске радне групе, које чине основни механизам израде Плана развоја. Формиране су следеће радне групе:

Економски развој

покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

Инфраструктура

покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

Друштвени развој

покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

Заштита животне средине

покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.


Процес израде се одвија у складу са начелима јавности и партнерства чиме је омогућена транспарентност процеса и укључивање свих заинтересованих страна и циљних група у све фазе процеса.

Стручну подршку Координационом телу и Тематским радним групама у управљању процесом израде и спровођења овог документа пружа Развојна агенција Војводине.

Републички секретаријат за јавне политике и Немачка организација за сарадњу (ГИЗ) пружаће подршку Покрајинској влади у свим фазама процеса израде Плана развоја АП Војводине, како би се на најбољи могући начин обезбедила усклађеност са прописаном методологијом и законским и стратешким оквиром на националном и нивоу Европске уније.

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви