up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

О Плану развоја

„План развоја аутономне покрајине је дугорочни документ развојног планирања, којим се дефинишу развојни правци и приоритетни циљеви у наредних седам година, као и мере за њихово остварење, а усваја га скупштина аутономне покрајине“ (Закон о планском систему, „Сл.гласник РС “ бр.30/18).

Скупштина АП Војводине је, на предлог Покрајинске владе, усвојила План развоја АП Војводине од 2023. до 2030. године. План развоја АПВ је кровни стратешки документ, који представља основ за доношење докумената нижег хијерархијског нивоа. Усвајању Плана развоја је претходио период јавне расправе током којег су одржане јавне презентације, у циљу упознавања селокупне јавности са текстом Плана.


Главни елементи плана развоја

Према Уредби о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (Службени гласник РС“, бр.107/2020), обавезни елементи плана развоја су:


Еволуција планирања у АПВ

Планирање развоја није новина, АП Војводина је развијала праксу стратешког планирања развоја још од 2003. године, када је израдила и усвојила кровни плански документ „Програм привредног развоја АП Војводине“.  Покрајинска влада је приступила изради новог планског документа и 2014. године је предложила Скупштини АП Војводине документ Програм развоја АП Војводине 2014-2020, који је исте године усвојен.

Evolucija-planiranja-cir

Доношењем Закона о планском систему Републике Србије, направљен је огроман корак напред у процесу планирања и он има за циљ успостављање ефикасног, координираног и транспарентног система планирања на свим нивоима власти.

У складу са тим законом, а по истеку претходног планског документа,  Одлуком Покрајинске владе покренут је процес израде Плана развоја АП Војводине за период од 2021-2027. године (ПР АПВ), који је усклађен са захтевима Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр.30/18). Одлуком Покрајинске владе од 26. октобра 2022. године, период важења Плана развоја АП Војводине је промењен и покрива период од 2023-2030. године.

Усвајањем овог Плана, обезбеђен је континуитет у планирању развоја и створена је јака основа за вођење јавних политика.


Циљ доношења овог документа

План развоја АП Војводине 2023-2030. године је формулисан као инструмент за решавање затечених проблема и база за унапређење друштвено-економског положаја и животног стандарда свих грађана и грађанки Војводине.


Управљање процесом планирања

Основу институционалног оквира за управљање процесом планирања чини Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине.  Ово тело је основано одлуком Покрајинске владе са главним задатком да успостави оперативне структуре и да обезбеди да се све фазе израде и спровођења овог документа спроводе у складу са методолошким и законским оквиром и стандардима. Одлуком Координационог тела успостављене су Тематске радне групе, које чине основни механизам израде Плана развоја. Формиране су следеће радне групе:

Економски развој

покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

Инфраструктура

покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

Друштвени развој

покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

Заштита животне средине

покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.


Процес израде одвијао се у складу са начелима јавности и партнерства чиме је омогућена транспарентност процеса и укључивање свих заинтересованих страна и циљних група у све фазе процеса.

Стручну подршку Координационом телу и Тематским радним групама у управљању процесом израде и спровођења овог документа пружа Развојна агенција Војводине. Њој је додељена улога координатора, чији је основни задатак обављање стручних послова и пружање подршке раду Координационог тела.

Institucije-cirРепублички секретаријат за јавне политике и Немачка организација за сарадњу (ГИЗ) пружао је подршку Покрајинској влади у свим фазама процеса израде Плана развоја АП Војводине, како би се на најбољи могући начин обезбедила усклађеност са прописаном методологијом и законским и стратешким оквиром на националном и нивоу Европске уније.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви