up arrow

Почетак стране

Усвојен Пословник о раду Тематских радних група за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2021-2027.

На седници одржаној дана 09.06.2021. године, Координационо тело је донело Пословник о раду Тематских радних група за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2021-2027. године. […]

Донета Одлука о образовању Тематских радних група за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АПВ 2021-2027.

На седници Координационог тела, одржаној дана 09.06.2021. године, донета је Одлука о образовању Тематских радних група за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АПВ 2021-2027. године. Тематске […]

Усвојена Методологија за израду Плана развоја АП Војводине 2021-2027.

На седници Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2021-2027. године, 09. јуна 2021. године, усвојена је  Методологија за израду Плана развоја АП […]

Формирано Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2021-2027.

На седници одржаној 24. фебруара 2021. године, Покрајинска влада је донела Одлуку о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине за период […]

Донета Одлука о покретању процеса израде Нацрта Плана развоја АП Војводине 2021-2027.

На седници одржаној 24. фебруара 2021. године донета је Одлука о покретању процеса израде Нацрта Плана развоја Аутономне покрајине Војводине за период од 2021-2027. године. Циљеви доношења Плана развоја су […]

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви