up arrow

Почетак стране

УСВОЈЕНА ИЗЈАВА О ВИЗИЈИ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

Шеста седница Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године одржана је 13.04.2022. године, а централна тема састанка била је усвајање изјаве […]

ГДЕ ЖЕЛИМО ДА БУДЕМО 2030. ГОДИНЕ?

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 31. марта 2022. године, у хотелу „Шератон“, одржана је радионица Визија и правци развоја АП Војводине до 2030. године , […]

ПРОШИРЕНЕ ТЕМАТСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ, СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНЕ

На седници одржаној 22. децембра 2021. године, Координационо тело донело је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању тематских радних група за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији […]

ОБЈАВЉЕН ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ JАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА НА НАЦРТ ПРЕГЛЕДА И АНАЛИЗЕ СТАЊА КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНА

На основу Одлуке Координационог тела о покретању и обухвату процеса јавних консултација у поступку израде анализе стања као полазне основе за израду Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, 25.октобра […]

ПРЕДЛОЖЕНЕ ОЦД ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕМАТСКИМ РАДНИМ ГРУПА

Поводом Јавног позива организацијама цивилног друштва за чланство у тематским радним група за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине за период 2022-2030. године, Комисија за […]

ПРОДУЖЕТАК ТРАЈАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕМАТСКИМ РАДНИМ ГРУПАМА

Развојна агенција Војводине обавештава јавност да је продужено трајање Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у тематским радним групама. Рок за подношење пријава истиче 02. децембра […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕМАТСКИМ РАДНИМ ГРУПАМА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНЕ

Како би се осигурала транспарентност процеса израде Плана развоја АП Војводине и омогућило учешће што већег броја заинтересованих страна, Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана […]

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА

На састанку Координационог тела, одржаног 17. новембра 2021. године, усвојена је Одлука о потреби проширења тематских радних група. Повод за доношење ове одлуке лежи у потреби да се подигне инклузивност […]

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви