up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

АП Војводина

 

План развоја аутономне покрајине мора бити усклађен са планским документима усвојеним на републичком нивоу, при чему се мора водити рачуна и о усклађености са изворним надлежностима аутономне покрајине у домену планирања прописаних Уставом и законом.

Законом о планском систему Републике Србије је предвиђено да План развоја АП Војводине мора бити усклађен са Планом развоја Републике Србије, Просторним планом Републике Србије, Регионалним просторним планом АП Војводине, као и са Инвестиционим планом. Имајући у виду да већина ових докумената није припремљена, План развоја АП Војводине ће представљати важну основу за вертикално усклађивање докумената који у тренутку када буду израђивани морају да узму у обзир важеће планске документе нижег хијерархијског нивоа.

Покрајински секретаријати доносе документа јавних политика из свог домена. Тренутно важећа документа по секретаријатима Покрајинске владе можете пронаћи у наредној табели:

 

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви