up arrow

Почетак стране

Образац за остављање коментара

logo Инфраструктура

  Нпр. обновљиви извори енергије, саобраћај, управљање природним ресурсима, развој насеља и сл.


  Користећи опцију копирај - залепи (copy-paste), из документа пренесите пасус у коме се налази текст на који се односи предложена измена, коментар и сл. Обавезно наведите број странице на којој се налази текст који се коментарише.

  Навести предлог измене, односно, предлог текста којим би се заменио постојећи.

  Навести кратко образложење предложене промене.

  Уколико сматрате да је потребно, у овом пољу наведите коментаре, мишљење, сугестије, општа запажања и сл. али оне који не подразумевају измене текста.

  Преглед и анализа постојећег стања

   

  Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

  Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

  Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

  Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

   


  Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

   


   

  Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

   


  Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

   

   


   

  Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

   


   

  Визија и циљеви