Obrazac za ostavljanje komentara

logo Životna sredina

  Npr. upravljanje otpadom, upravljanje vodama, cirkularna ekonomija, zaštita prirodnih dobara i sl.


  Koristeći opciju kopiraj - zalepi (copy-paste), iz dokumenta prenesite pasus u kome se nalazi tekst na koji se odnosi predložena izmena, komentar i sl. Obavezno navedite broj stranice na kojoj se nalazi tekst koji se komentariše.

  Navesti predlog izmene, odnosno, predlog teksta kojim bi se zamenio postojeći.

  Navesti kratko obrazloženje predložene promene.

  Ukoliko smatrate da je potrebno, u ovom polju navedite komentare, mišljenje, sugestije, opšta zapažanja i sl. ali one koji ne podrazumevaju izmene teksta.

  Pregled i analiza postojećeg stanja

  Analiza postojećeg stanja predstavlja prvi korak u izradi Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine. Njen osnovni cilj je sveobuhvatno, objektivno i na pouzdanim podacima zasnovano sagledavanje zatečenog stanja razvoja.

  Analiza stanja je izrađena je od strane stručnog tima sa bogatim iskustvom u realizaciji sličnih projekata i ekspertizom iz oblasti ekonomskog i društvenog razvoja, infrastrukture i zaštite životne sredine.

  Dodatni izvor verifikacije izrađene analize stanja predstavljao je proces javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama, u kome su učestvovali predstavnici svih relevantnih organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja i naučno-istraživačkih organizacija, kao i predstavnici javne uprave, uključujući i organe pokrajinske i državne uprave.

  Pregled i analiza postojećeg stanja predstavlja osnov za sledeći korak u procesu izrade Plana razvoja AP Vojvodine, a to je definisanje vizije i prioritetnih ciljeva, kao i mera za postizanje zadatih ciljeva.

   

  Društveni razvoj pokriva teme iz oblasti socijalne politike, socijalne zaštite, socijalnog preduzetništva, obrazovanja, zdravstva, omladinske politike, sporta, kulture, demografije, ravnopravnosti polova, nacionalnih manjina i dr.

   


   

  Zaštita životne sredine pokriva teme: upravljanje otpadom, kvalitet vode, kvalitet zemljišta, kvalitet vazduha, zaštićena prirodna dobra, buka u životnoj sredini itd.

   


   

  Ekonomski razvoj pokriva teme iz oblasti privrede, turizma, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, inovacija, nauke, digitalizacije, pametne specijalizacije itd.

   


   

  Infrastruktura pokriva teme iz oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, telekomunikacija, urbanog razvoja, elektroenergetskog sektora, IKT itd.

   

  Vizija i ciljevi

  Vizija

  Građanke i građani, zajedno sa članovima radnih grupa, učestvovali su u formulisanju izjave o viziji Plana razvoja AP Vojvodine do 2030. godine.

  Vizija razvoja Vojvodine do 2030. godine:

  Vizija Plana razvoja AP Vojvodine predstavlja željeno stanje u budućnosti i ona odgovara na pitanje – Gde želimo da stignemo 2030. godine?

  U formulisanju izjave o viziji razvoja Vojvodine, kroz akciju „Uključi se i ti“, učestvovale su građanke i građani, kao i stručnjaci svih profila.

  Naredni korak u izradi Plana razvoja je definisanje prioritetnih ciljeva razvoja Vojvodine do 2030. godine, čijim sprovođenjem će se na optimalan način uticati na promenu postojećeg stanja i rešavanje identifikovanih izazova.


  Prioritetni ciljevi razvoja

  Definisanjem prioritetnih ciljeva razvoja, Plan razvoja treba da na konkretan način ukaže na promene koje se žele ostvariti na kraju planskog perioda.
  Iako prilikom definisanja prioritetnih ciljeva razvoja, broj tih ciljeva nije ograničen, neophodno je izvršiti njihovu prioritizaciju, pošto su resursi za njihovo dostizanje u najvećem broju slučajeva ograničeni.

  Prilikom definisanja prioritetnih ciljeva razvoja treba imati u vidu da Plan razvoja ne treba da omogući rešavanje svih problema, nego da ograničene resurse usmeri na rešavanje ključnih i najvažnijih problema. Prioritizacija oblasti od javnog interesa biće rezultat konsultativnog procesa sa zainteresovanim stranama i u okviru Tematskih radnih grupa.

  U slučaju da se u toku konsultacija postigne saglasnost oko više ciljeva, ciljevi nižeg prioriteta će se dalje razrađivati u okviru dokumenata javnih politika nižeg reda (strategije, programi, akcioni planovi).