up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Документа

 

У циљу постизања транспарентности и информисаности заинтересоване јавности, овде се могу пронаћи сва релевантна документа.

 

Узимајући у обзир Закон о планском систему Републике Србије, а у циљу бољег разумевања методолошких смерница у поступку управљања процесом израде Плана развоја, Развојна агенција Војводине је као  Координатор на пројекту у сарадњи са ГИЗ-ом израдила документ – Методологија за израду Плана развоја АП Војводине, којим се ближе објашњава поступак и садржина Плана развоја.

 


Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) је предвиђено да се за планове и друга развојна документа израђује Стратешка процена утицаја на животну средину. Извештај о стратешкој процени подразумева део документације која се прилаже уз План развоја и он мора да садржи идентификацију, опис и процену могућих утицаја на животну средину до којих може доћи услед реализације мера предвиђених Планом развоја.

  • Стратешка процена утицаја на животну средину

 


Комуникациони план је оперативни документ помоћу кога се систематски и организовано реализују комуникационе активности, а за циљ првенствено има упознавање грађана и грађанки са  Планом развоја, као и укључивање стејкхолдера кроз све фазе израде Плана развоја.

  •    Комуникациони план

 


 

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви