up arrow

Почетак стране

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године спроведена је у периоду од 9.12.2022-25.01.2023. године. У периоду трајања јавне расправе одржане су четири јавне презентације- у Новом Саду (15.12.2022.), Сомбору (21.12.2022.), Сремској Митровици (18.01.2023.) и Зрењанину (25.01.2023.).

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а процесом израде је координирала Развојна агенција Војводине. У изради овог документа је учествовало више од 20 институција са преко 100 стручних представника, а јавним презентацијама је присуствовало преко 300 заинтересованих грађана.

Коментари, предлози и сугестије заинтересоване јавности достављени у току трајања јавне расправе су узети у разматрање и биће ускоро објављени у Извештају о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године, који ће бити објављен на овом сајту.

Документ би требало ускоро да се нађе на Скупштини АП Војводине и о њему ће се изјашњавати посланици Скупштине АП Војводине.

 

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви