up arrow

Почетак стране

Усвојен План развоја АПВ до 2030. године

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 22. седници, одржаној 19. априла 2023. године, усвојила је План развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године.

План развоја АПВ представља хијерархијски најважнији стратешки документ развоја до 2030. године, који дефинише развојне циљеве у свим областима друштвеног живота, као и механизме и одговорности за њихово остваривање. Приоритетни циљеви Плана развоја интегрисани су у четири правца: економски, друштвени и инфраструктурни развој, као и заштиту животне средине.

Са израдом Плана развоја Војводине започето је још 2020. године. У самом процесу израде Плана развоја АП Војводине учествовало је 1.712 директно укључених лица и 48 различитих институција, организација и привредних друштава.

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, а процес израде је координирала Развојна агенција Војводине. О наведеном планском документу одржана је свеобухватна јавна расправа у четири града, Новом Саду, Зрењанину, Сомбору и Сремској Митровици.

Циљ доношења покрајинске скупштинске одлуке о Плану развоја је дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политика АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема, као и унапређење друштвено-економског положаја свих грађана у Војводини. План развоја Војводине је најважнији свеобухватни плански документ АП Војводине. План развоја АП Војводине усвајањем у Скупштини Војводине постаје пуноважан и обавезујући документ за покрајинску управу и локалну самоуправу.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви