up arrow

Почетак стране

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕМАТСКИМ РАДНИМ ГРУПАМА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНЕ

Како би се осигурала транспарентност процеса израде Плана развоја АП Војводине и омогућило учешће што већег броја заинтересованих страна,
Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године упућује

Ј А В Н И  П О З И В
организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним група

Рок за подношење пријава траје од 18. новембра до 25. новембра 2021. године.

Пријаве са пропратном документацијом (из тачке IV Јавног позива) подносе се искључиво електронским путем на адресу info@planrazvojaapv.rs са напоменом „Подношење кандидатуре за чланство у тематским радним групама“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Јавни позив
Анекс 1 – Пријавни формулар
Анекс 2 – Преглед радних група и других радних и/или саветодавних тела које формирају органи државне и покрајинске управе и/или локалне самоуправе
Анекс 3 – Преглед реализованих пројеката
Анекс 4 – Преглед објављених публикација, студија, анализа, препорука

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви