ОДРЖАН САСТАНАК ТИМА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

У згради Покрајинске владе, 12. новембра 2021. године, одржан је први састанак Тима за израду стратегије развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини који је формиран на иницијативу Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Тим је састављен од универзитетских професора, предложених од стране Универзитета у Новом Саду, а његови чланови су проф. др Сања Подунавац Кузмановић, редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду, проф. др Јована Милутиновић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, проф. др Дејан Мадић, ректор Универзитета у Новом Саду и  редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду , проф. др Ђорђе Херцег, проректор за наставу и студентске активности  и редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, проф. др Сабина Халупка-Решетар, проректор за међународну сарадњу и  редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду.

Изабрани тим је одговоран за израду Стратегије развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини, која ће бити усклађена са већ усвојеном републичком стратегијом образовања, а један од циљева је да овај стратешки документ, у целости или делимично, постане део Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године у сегменту који се односи на високо образовање.

На састанку су разматрани начини на који Тим може и треба да се укључи у израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, као и  иницијативе којима би се све знање и остали ресурси који се налазе на Универзитету у Новом Саду ставили у функцију развоја Војводине.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 

Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


 

Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

Визија и циљеви

Визијa

Грађанке и грађани, заједно са члановима радних група, учествовали су у формулисању изјаве о визији Плана развоја АП Војводине до 2030. године.

Визија развоја Војводине до 2030. године:

Визија Плана развоја АП Војводине представља жељено стање у будућности и она одговара на питање – Где желимо да стигнемо 2030. године?

У формулисању изјаве о визији развоја Војводине, кроз акцију „Укључи се и ти“, учествовале су грађанке и грађани, као и стручњаци свих профила.

Наредни корак у изради Плана развоја је дефинисање приоритетних циљева развоја Војводине до 2030. године, чијим спровођењем ће се на оптималан начин утицати на промену постојећег стања и решавање идентификованих изазова.


Приоритетни циљеви развоја

Дефинисањем приоритетних циљева развоја, План развоја треба да на конкретан начин укаже на промене које се желе остварити на крају планског периода.
Иако приликом дефинисања приоритетних циљева развоја, број тих циљева није ограничен, неопходно је извршити њихову приоритизацију, пошто су ресурси за њихово достизање у највећем броју случајева ограничени.

Приликом дефинисања приоритетних циљева развоја треба имати у виду да План развоја не треба да омогући решавање свих проблема, него да ограничене ресурсе усмери на решавање кључних и најважнијих проблема. Приоритизација области од јавног интереса биће резултат консултативног процеса са заинтересованим странама и у оквиру Тематских радних група.

У случају да се у току консултација постигне сагласност око више циљева, циљеви нижег приоритета ће се даље разрађивати у оквиру докумената јавних политика нижег реда (стратегије, програми, акциони планови).