up arrow

Почетак стране

Формирано Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2021-2027.

На седници одржаној 24. фебруара 2021. године, Покрајинска влада је донела Одлуку о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине за период 2021-2027. године са основним задатком да управља процесом израде Плана и усклађује рад тематских радних група.  Управљање процесом израде Плана развоја АП Војводине подразумева успостављање тематских радних група за израду Плана развоја и усвајање Пословника о раду тематских радних група, усвајање методологије за израду Плана развоја, учествовање у изради нацрта Плана развоја и његово представљање заинтересованим странама и широј јавности и др.

Више можете прочитати овде.

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви