up arrow

Почетак стране

Усвојена Методологија за израду Плана развоја АП Војводине 2021-2027.

На седници Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2021-2027. године, 09. јуна 2021. године, усвојена је  Методологија за израду Плана развоја АП Војводине 2021-2027. године.

Методологија за израду Плана развоја је урађена у сарадњи са Развојном агенцијом Војводине и Немачком организацијом за међународну сарадњу и  за њу је добијена  сагласност Републичког секретаријата за јавне политике, који је на националном нивоу тело задужено за управљање јавним политикама.

Свака фаза и корак предложен и описан у методологији је тако конципиран да је у свим аспектима усклађен са законским оквиром, у првом реду Законом о планском систему и пратећим уредбама.

Методoлогија пружа низ препорука, смерница за све актере укључене у овај процес. Поред тих смерница дат је и преглед ширег контекста и положаја овог Плана у планском систему Републике Србије, начин на који се врши усклађивање са хијерархијски вишим документима, препоруке за структуру и садржај документа, начин одржавања јавних консултација и сл.

Она је основ целог пројекта, где је цео процес растављен на делове и где су јасно прецизирани улоге, задаци и одговорности свих укључених актера.

Више о Методологији можете пронаћи овде.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви