up arrow

Почетак стране

УСВОЈЕНА ИЗЈАВА О ВИЗИЈИ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

Шеста седница Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године одржана је 13.04.2022. године, а централна тема састанка била је усвајање изјаве о визији развоја Војводине до 2030. године.

У уводном обраћању, Маја Сокић Хегер је укратко изложила резултате спроведених јавних консултација у процесу формулисање изјаве о визији развоја Војводине до 2030. године и подсетила све присутне на даље кораке који предстоје у процесу израде овог документа .

На састанку се даље дискутовало о предлозима изјаве о визији, који су настали као резултат рада тематских радних група на претходно одржаној радионици. Након дискусије, донета је Одлука о утврђивању текста  Визије развоја АП Војводине до 2030. године, која гласи:

Војводина је место високог животног стандарда које пружа једнаке услове за достојанствен живот и рад свим грађанкама и грађанима, негујући мултикултуралност. Подстиче остваривање пуног потенцијала становништва развојем квалитетног и доступног образовања и здравствених услуга. Војводина је добро просторно и дигитално повезана, промовише одрживи економски развој и коришћење ресурса, водећи рачуна о здравој и отпорној животној средини.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви