PRODUŽEN ROK TRAJANJA POZIVA NA JAVNE KONSULTACIJE

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obaveštava javnost da je produženo trajanje poziva na onlajn javne konsultacije u vezi sa nacrtom Pregleda i analize stanja kao polazne osnove za izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina.

Javne konsultacije će trajati od 25. oktobra do 12. novembra 2021. godine.

Poziv je upućen predstavnicima državnih i pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava, predstavnicima udruženja i drugih organizacija civilnog društva, naučno-istraživačkim, strukovnim i drugim organizacijama, predstavnicima ekonomsko-socijalnih partnera, građanima, kao i predstavnicima privrednih subjekata i drugim zainteresovanim stranama.

Poziv za javne konsultacije možete pronaći ovde.

Pregled i analiza postojećeg stanja

Analiza postojećeg stanja predstavlja prvi korak u izradi Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine. Njen osnovni cilj je sveobuhvatno, objektivno i na pouzdanim podacima zasnovano sagledavanje zatečenog stanja razvoja.

Analiza stanja je izrađena je od strane stručnog tima sa bogatim iskustvom u realizaciji sličnih projekata i ekspertizom iz oblasti ekonomskog i društvenog razvoja, infrastrukture i zaštite životne sredine.

Dodatni izvor verifikacije izrađene analize stanja predstavljao je proces javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama, u kome su učestvovali predstavnici svih relevantnih organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja i naučno-istraživačkih organizacija, kao i predstavnici javne uprave, uključujući i organe pokrajinske i državne uprave.

Pregled i analiza postojećeg stanja predstavlja osnov za sledeći korak u procesu izrade Plana razvoja AP Vojvodine, a to je definisanje vizije i prioritetnih ciljeva, kao i mera za postizanje zadatih ciljeva.

 

Društveni  razvojpokriva teme iz oblasti socijalne politike, socijalne zaštite, socijalnog preduzetništva, obrazovanja, zdravstva, omladinske politike, sporta, kulture, demografije, ravnopravnosti polova, nacionalnih manjina i dr.

 


Zaštita životne sredine pokriva teme: upravljanje otpadom, kvalitet vode, kvalitet zemljišta, kvalitet vazduha, zaštićena prirodna dobra, buka u životnoj sredini itd.

 


Ekonomski razvoj pokriva teme iz oblasti privrede, turizma, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, inovacija, nauke, digitalizacije, pametne specijalizacije itd.

 


Infrastruktura pokriva teme iz oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, telekomunikacija, urbanog razvoja, elektroenergetskog sektora, IKT itd.

 


 

Vizija i ciljevi

  • Vizija

 Vizija Plana razvoja AP Vojvodine daje odgovor na pitanje – Gde želimo da stignemo 2030. godine?

Vizija Plana razvoja iskazuje željeno stanje i promenu koju želimo ostvariti i pruža svojevrsne smernice za odabir ciljeva, pravaca razvoja i politika delovanja u toku perioda trajanja Plana razvoja. Time se utiče na usmeravanje svih konkretnih intervencija i resursa u cilju izazivanja promena sistema kako bi se dostigla željena vizija.

Prilikom formulisanja vizije uzimaju se u obzir potrebe svih građana i građanki AP Vojvodine, kao i osnovni principi i vrednosti razvoja koji se žele postići, a to su društveno blagostanje, zdrava životna sredina, adaptibilna privreda, dobro upravljanje, efikasne usluge i infrastruktura.
Formulisanje vizije će biti rezultat konsenzusa šire društvene zajednice i zainteresovanih strana unutar zajednice, a to će se postići u procesu javnih konsultacija.

 

  •   Prioritetni ciljevi razvoja

Nakon sprovedenih analiza zatečenog stanja i problema, kao i definisanja željene vizije razvoja, sledeći korak je definisanje prioritetnih ciljeva, čijim sprovođenjem će se na optimalan način uticati na promenu postojećeg stanja i rešavanje identifikovanih problema.

Definisanjem prioritetnih ciljeva razvoja, Plan razvoja treba da na konkretan način ukaže na promene koje se žele ostvariti na kraju planskog perioda.
Iako prilikom definisanja prioritetnih ciljeva razvoja, broj tih ciljeva nije ograničen, neophodno je izvršiti njihovu prioritizaciju, pošto su resursi za njihovo dostizanje u najvećem broju slučajeva ograničeni.

Prilikom definisanja prioritetnih ciljeva razvoja treba imati u vidu da Plan razvoja ne treba da omogući rešavanje svih problema, nego da ograničene resurse usmeri na rešavanje ključnih i najvažnijih problema. Prioritizacija oblasti od javnog interesa biće rezultat konsultativnog procesa sa zainteresovanim stranama i u okviru Tematskih radnih grupa.

U slučaju da se u toku konsultacija postigne saglasnost oko više ciljeva, ciljevi nižeg prioriteta će se dalje razrađivati u okviru dokumenata javnih politika nižeg reda (strategije, programi, akcioni planovi).