up arrow

Почетак стране

Приоритизација циљева Војводине- најзначајнији корак у даљем планирању развоја

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, 16. и 17. маја 2022. године у Конгресном центру „Мастер“ је одржана дводневна радионица „Приоритетни циљеви развоја Војводине“.

Преко 70 учесника из различитих сфера друштва, покрајинских органа, јавних предузећа, организација цивилног друштва, удружења, академске и пословне заједнице заједнички је радило на дефинисању циљева који ће бити приоритети Војводине и мера којима ће се ти циљеви остваривати.

Утврђивање приоритетних циљева представља најзначајнији корак у процесу планирања, јер се на тај начин ограничени ресурси којима Војводина располаже могу усмерити на решавање кључних и најважнијих проблема.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви