up arrow

Почетак стране

Одржан је први састанак тематске радне групе за Друштвени развој

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2021-2027. година, 28.07.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Друштвени развој. Тема састанка била је презентација анализе стања у области демографије и друштвеног развоја. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

Састанак је отворила руководитељка ТРГ, Светлана Селаковић, помоћница покрајинског секретара за демографију и равноправност полова која је представила дневни ред и експерте и реч дала Маји Сокић Хегер из Развојне агенције Војводине која има улогу Секретаријата радних група. Маја Сокић Хегер је истакла да је тренутна анализа стања само први корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, који је изузетно комплексан процес, те да је потребно да чланови ТРГ активно учествују у свим фазама у складу са својим експертизама и искуством. План развоја АП Војводине 2021-2027. година представља кровни документ који дефинише будуће правце развоја и даје финансијски оквир Покрајинској влади за оно што је потребно да спроведе и финансира током периода важења Плана.

Анализу стања презентовао је проф. др Едвард Јакопин. Анализа друштвеног развоја, поред демографије, укључивала је и питања из подобласти социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова и нациoналних мањина.

     

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви