up arrow

Почетак стране

Одржан први састанак тематске радне групе за Економски развој

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2021-2027. година, 28.07.2021. године, одржан је први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Економски развој.

Тема састанка била је анализа стања у области економског развоја, која је укључивала и теме урбаног и регионалног развоја. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

Састанак је отворио руководилац ТРГ, Дарко Миланковић, подсекретар секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. У свом уводном излагању, подсекретар је истакао да је усвајање Закона о планском систему Републике Србије наметнуо нове услове и нова правила у погледу планирања која су усвојена и која се примењују у процесу реализације Плана развоја АП Војводине 2021-2027. и која су имплементирана у Методологији за израду Плана развоја АП Војводине. Такође, истакао је значај теме Економског развоја и ставио акценат на неопходност опративности у процесу дефинисања мера.

Након уводног обраћања, присутнима на састанку се обратила и Маја Сокић Хегер, руководилац сeктoрa зa стрaтeшкa истрaживaњa, инoвaциje и рaзвojну eкoнoмску пoлитику Развојне агенције Војводине, која има улогу Секретаријата радних група. Она је истакла да на нивоу Републике не постоји документ који је направљен по усвојеној методологији и Закону о планском систему, те да је посао на Плану развоја АП Војводине 2021-2027. пионирски. Она је истакла да ће План служити Покрајинској влади као алат за рад и смерница за дефинисање програма и буџетског оквира, те да је веома важан сегмент самог документа Анализа стања, која има за циљ да попише све ресурсе и прикаже развојне потенцијале АП Војводине. Истакла је да ће након сваке фазе у планирању бити одржане јавне консултације и позвала чланове ТРГ да се укључе и коментаришу Анализу стања у циљу њеног  унапређења.

Анализу стања у области економског развоја презентовао је експерт проф. др Едвард Јакопин, док је област пољопривреде презентовао проф. др Небојша Новковић. Представљене и анализиране области економског развоја: глобални и регионални контекст, реформски напредак, развојна позиција АПВ – промене технолошке структуре, запосленост и незапосленост, животни стандард, инвестиције, спољна трговина, предузетништво, туризам и регионални развој.

     

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви