Одржан први састанак тематске радне групе за Економски развој

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2021-2027. година, 28.07.2021. године, одржан је први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Економски развој.

Тема састанка била је анализа стања у области економског развоја, која је укључивала и теме урбаног и регионалног развоја. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

Састанак је отворио руководилац ТРГ, Дарко Миланковић, подсекретар секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. У свом уводном излагању, подсекретар је истакао да је усвајање Закона о планском систему Републике Србије наметнуо нове услове и нова правила у погледу планирања која су усвојена и која се примењују у процесу реализације Плана развоја АП Војводине 2021-2027. и која су имплементирана у Методологији за израду Плана развоја АП Војводине. Такође, истакао је значај теме Економског развоја и ставио акценат на неопходност опративности у процесу дефинисања мера.

Након уводног обраћања, присутнима на састанку се обратила и Маја Сокић Хегер, руководилац сeктoрa зa стрaтeшкa истрaживaњa, инoвaциje и рaзвojну eкoнoмску пoлитику Развојне агенције Војводине, која има улогу Секретаријата радних група. Она је истакла да на нивоу Републике не постоји документ који је направљен по усвојеној методологији и Закону о планском систему, те да је посао на Плану развоја АП Војводине 2021-2027. пионирски. Она је истакла да ће План служити Покрајинској влади као алат за рад и смерница за дефинисање програма и буџетског оквира, те да је веома важан сегмент самог документа Анализа стања, која има за циљ да попише све ресурсе и прикаже развојне потенцијале АП Војводине. Истакла је да ће након сваке фазе у планирању бити одржане јавне консултације и позвала чланове ТРГ да се укључе и коментаришу Анализу стања у циљу њеног  унапређења.

Анализу стања у области економског развоја презентовао је експерт проф. др Едвард Јакопин, док је област пољопривреде презентовао проф. др Небојша Новковић. Представљене и анализиране области економског развоја: глобални и регионални контекст, реформски напредак, развојна позиција АПВ – промене технолошке структуре, запосленост и незапосленост, животни стандард, инвестиције, спољна трговина, предузетништво, туризам и регионални развој.

     

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 

Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


 

Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

Визија и циљеви

Визијa

Грађанке и грађани, заједно са члановима радних група, учествовали су у формулисању изјаве о визији Плана развоја АП Војводине до 2030. године.

Визија развоја Војводине до 2030. године:

Визија Плана развоја АП Војводине представља жељено стање у будућности и она одговара на питање – Где желимо да стигнемо 2030. године?

У формулисању изјаве о визији развоја Војводине, кроз акцију „Укључи се и ти“, учествовале су грађанке и грађани, као и стручњаци свих профила.

Наредни корак у изради Плана развоја је дефинисање приоритетних циљева развоја Војводине до 2030. године, чијим спровођењем ће се на оптималан начин утицати на промену постојећег стања и решавање идентификованих изазова.


Приоритетни циљеви развоја

Дефинисањем приоритетних циљева развоја, План развоја треба да на конкретан начин укаже на промене које се желе остварити на крају планског периода.
Иако приликом дефинисања приоритетних циљева развоја, број тих циљева није ограничен, неопходно је извршити њихову приоритизацију, пошто су ресурси за њихово достизање у највећем броју случајева ограничени.

Приликом дефинисања приоритетних циљева развоја треба имати у виду да План развоја не треба да омогући решавање свих проблема, него да ограничене ресурсе усмери на решавање кључних и најважнијих проблема. Приоритизација области од јавног интереса биће резултат консултативног процеса са заинтересованим странама и у оквиру Тематских радних група.

У случају да се у току консултација постигне сагласност око више циљева, циљеви нижег приоритета ће се даље разрађивати у оквиру докумената јавних политика нижег реда (стратегије, програми, акциони планови).