up arrow

Почетак стране

Одржан први састанак тематске радне групе за Инфраструктуру

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Инфраструктуру. Тема састанка била је презентација анализе стања у области инфраструктуре и енергетике. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

Састанак је отворила Маја Сокић Хегер из Развојне агенције Војводине, која је том приликом сажето предочила улогу тематских радних група у процесу израде Плана развоја АП Војводини, при чему је истакла да је тренутна анализа стања само први корак и да је потребно да чланови ТРГ активно учествују у складу са својим компетенцијама, искуством и знањем. Наглашено је да План развоја дефинише будуће правце развоја и даје смернице за дефинисање програма и буџетског оквира секретаријата Покрајинске владе, као и релеватних институција.

Руководилац ТРГ, Небојша Дракулић, в.д. директора Научно-технолошког парка, Нови Сад, је поздравио присутне и истакао значај овог пројекта и потребу за активним укључивањем у рад ове групе.

Проф. др Едвард Јакопин је презентовао резиме са састанака тематских радних група за Економски развој и Друштвени развој, који је приказао најзначајније показатеље из тих области.

Након тога, Миодраг Трајковић је одржао презентацију нa тему инфраструктуре, која је укључивала друмски саобраћај, железнички саобраћај, саобраћај на унутрашњим пловним путевима, интермодални саобраћај, ваздушни саобраћај и ИКТ.

Проф. др Мирослав Кљајић одржао је презентацију на тему енергетике, која је укључивала енергетски систем АПВ, секторе угља, гаса и нафте, електроенергетски сектор, даљинско грејање и обновљиве изворе енергије.

Састанак је закључила Маја Сокић Хегер позивом члановима ТРГ и лицима која нису формални чланови, али могу својом екпертизом да допринесу теми, да у наредном периоду електронски доставе коментаре на презентовану Анализу стања.

      

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви