Одржан први састанак тематске радне групе за Заштиту животне средине

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Заштиту животне средине.

Тема састанка била је презентација анализе стања у области заштите животне средине. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

Састанку су, поред чланова ТРГ, присуствовали и представници Завода за урбанизам АПВ, ЈВП Воде Војводине, ЈП Војводинашуме и остали. Састанак је отворила Маја Сокић Хегер, руководилац сeктoрa зa стрaтeшкa истрaживaњa, инoвaциje и рaзвojну eкoнoмску пoлитику Развојне агенције Војводине, која има улогу Секретаријата радних група. У свом уводном обраћању, она је истакла да План развоја АП Војводине представља кровни документ који дефинише будуће правце развоја и даје оквир Покрајинској влади за дефинисање програма и планирање њихове финансијске реализације током периода важења Плана. Нагласила је значај рада ТРГ у дискусији о развојним приоритетима и позвала присутне да својим знањем и искуством допринесу њиховом дефинисању.

Након тога, резиме са састанака тематских радних група за Економски развој и Друштвени развој презентовао је проф. др Едвард Јакопин. Презентацију нa тему заштите животне средине одржао je проф. др Дејан Филиповић, при чему је на почетку представио актуелни законски и стратешки оквир докумената у области заштите животне средине. Анализа области заштите животне средине укључивала је квалитет вода, ваздуха и земљишта, управљање отпадом, заштићена природна добра и бука у животној средини. Презентовани су и предлози за израду нових стратешких докумената у складу са постојећим законима и уредбама у надлежности АП Војводине у области заштите животне средине.

Маја Сокић Хегер је затим дала реч Тамари Орловић, заменици руководитељке ТРГ, која је сажето изложила све актуелне пројекте Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у анализираним темама. Након краће дискусије, Маја Сокић Хегер је закључила састанак позивањем присутних да се активно укључе и електронски пошаљу коментаре и предлоге на презентовану Анализу стања.

       

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 

Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, социјалног предузетништва, образовања, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


 

Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

Визија и циљеви

Визијa

Грађанке и грађани, заједно са члановима радних група, учествовали су у формулисању изјаве о визији Плана развоја АП Војводине до 2030. године.

Визија развоја Војводине до 2030. године:

Визија Плана развоја АП Војводине представља жељено стање у будућности и она одговара на питање – Где желимо да стигнемо 2030. године?

У формулисању изјаве о визији развоја Војводине, кроз акцију „Укључи се и ти“, учествовале су грађанке и грађани, као и стручњаци свих профила.

Наредни корак у изради Плана развоја је дефинисање приоритетних циљева развоја Војводине до 2030. године, чијим спровођењем ће се на оптималан начин утицати на промену постојећег стања и решавање идентификованих изазова.


Приоритетни циљеви развоја

Дефинисањем приоритетних циљева развоја, План развоја треба да на конкретан начин укаже на промене које се желе остварити на крају планског периода.
Иако приликом дефинисања приоритетних циљева развоја, број тих циљева није ограничен, неопходно је извршити њихову приоритизацију, пошто су ресурси за њихово достизање у највећем броју случајева ограничени.

Приликом дефинисања приоритетних циљева развоја треба имати у виду да План развоја не треба да омогући решавање свих проблема, него да ограничене ресурсе усмери на решавање кључних и најважнијих проблема. Приоритизација области од јавног интереса биће резултат консултативног процеса са заинтересованим странама и у оквиру Тематских радних група.

У случају да се у току консултација постигне сагласност око више циљева, циљеви нижег приоритета ће се даље разрађивати у оквиру докумената јавних политика нижег реда (стратегије, програми, акциони планови).