up arrow

Почетак стране

Одржан први састанак тематске радне групе за Заштиту животне средине

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Заштиту животне средине.

Тема састанка била је презентација анализе стања у области заштите животне средине. Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја, која ће представљати основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера.

Састанку су, поред чланова ТРГ, присуствовали и представници Завода за урбанизам АПВ, ЈВП Воде Војводине, ЈП Војводинашуме и остали. Састанак је отворила Маја Сокић Хегер, руководилац сeктoрa зa стрaтeшкa истрaживaњa, инoвaциje и рaзвojну eкoнoмску пoлитику Развојне агенције Војводине, која има улогу Секретаријата радних група. У свом уводном обраћању, она је истакла да План развоја АП Војводине представља кровни документ који дефинише будуће правце развоја и даје оквир Покрајинској влади за дефинисање програма и планирање њихове финансијске реализације током периода важења Плана. Нагласила је значај рада ТРГ у дискусији о развојним приоритетима и позвала присутне да својим знањем и искуством допринесу њиховом дефинисању.

Након тога, резиме са састанака тематских радних група за Економски развој и Друштвени развој презентовао је проф. др Едвард Јакопин. Презентацију нa тему заштите животне средине одржао je проф. др Дејан Филиповић, при чему је на почетку представио актуелни законски и стратешки оквир докумената у области заштите животне средине. Анализа области заштите животне средине укључивала је квалитет вода, ваздуха и земљишта, управљање отпадом, заштићена природна добра и бука у животној средини. Презентовани су и предлози за израду нових стратешких докумената у складу са постојећим законима и уредбама у надлежности АП Војводине у области заштите животне средине.

Маја Сокић Хегер је затим дала реч Тамари Орловић, заменици руководитељке ТРГ, која је сажето изложила све актуелне пројекте Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у анализираним темама. Након краће дискусије, Маја Сокић Хегер је закључила састанак позивањем присутних да се активно укључе и електронски пошаљу коментаре и предлоге на презентовану Анализу стања.

       

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви