up arrow

Почетак стране

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА

На састанку Координационог тела, одржаног 17. новембра 2021. године, усвојена је Одлука о потреби проширења тематских радних група.

Повод за доношење ове одлуке лежи у потреби да се подигне инклузивност и транспарентност процеса израде Плана развоја, односно да се омогући учествовање што већег броја заинтересованих страна у процесу дефинисања приоритетних циљева и праваца развоја АП Војводине. Укључивањем свих заинтересованих страна омогућиће се боље сагледавање друштвено економских потреба и максимално искоришћавање потенцијала развоја, као и обезбеђивање равномерног развоја АП Војводине.

Будући да су тематске радне групе већ формиране, намера је да се оне прошире и за те потребе биће упућен позив за чланство у Тематским радним групама институцијама на националном и локалном нивоу, као и организацијама цивилног друштва.

Ради информисања и укључивања организација цивилног друштва, објављен је Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама. Текст позива и додатне информације можете пронаћи на овој страници.

        

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви