up arrow

Почетак стране

И млади се питају у каквом друштву желе да живе

Иако се често може чути “На младима свет остаје”, они се недовољно питају око кључних тема од којих директно зависи њихова будућност. С обзиром да се План развоја тиче свих нас, а не само одраслих, почетком марта смо посетили Гимназију „Јован Јовановић Змај“ како бисмо присуствовали седници ученичког парламента и упознали их са ових документом и процесом његове израде. На тај начин смо из прве руке могли чути и шта средњошколци виде као највеће проблеме у друштву, шта препознају као највећи потенцијал, као и шта мисле о активизму младих.

Став младих је да они желе да буду активно укључени у процес доношење одлука, али да ретко имају ту могућност. Како бисмо ту негативну праксу променили, представници ученичког парламента су директно укључени у рад тематских радних група, те ће се у наредном периоду чути и њихов глас.

 

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви