up arrow

Почетак стране

Донета Одлука о обухвату и начину организовања јавних консултација на нацрт анализе стања као полазне основе за израду нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030.

На седници Координационог тела, одржаној дана 21.10.2021. године, донета је Одлука о обухвату и начину организовања јавних консултација на нацрт анализе стања као полазне основе за израду нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030.

Нацрт анализе стања урађен је у оквиру пројекта „Мапирање и анализа ресурса у АП Војводини“ и на изради овог документа радио је тим експерата из области друштвеног и економског развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе. Оне обухватају консултације са државним и покрајинским органима, органима локалних самоуправа, представницима удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачким, струковним и другим организацијама, представницима економско – социјалних партнера, као и представницима привредних субјеката и другим заинтересованим странама.

Јавне консултације ће се спроводити у периоду од 25.октобра до 8. новембра 2021. године прикупљањем писаних коментара.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви